Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring ziet toe op alle persoonsgegevens die ik van u ontvang. Het gaat om persoonsgegevens die ik ontvang doordat u mij belt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt of mijn website bezoekt.

Waarvoor gebruik ik uw persoonsgegevens?
Ik gebruik uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek aan mij en/of voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. Ik heb een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens, omdat deze gegevens mij in staat stellen uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Deze gegevens zijn ook nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en om deze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, dan bewaar ik uw gegevens niet langer dan twee jaar. Indien er wel een overeenkomst met u tot stand komt, dan bewaar ik uw gegevens vijf jaar nadat er over en weer geen verplichtingen meer uit de overeenkomst zijn. Na deze termijn verwijder ik uw gegevens.

Deel ik uw persoonsgegevens met anderen?
Ik deel uw persoonsgegevens alleen met anderen, als dat nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, voor het uitvoeren van een overeenkomst die ik met u heb of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik verstrek uw gegevens aan mijn boekhouder, bezorgdiensten, betaaldienstverleners en uitgevers. Ik verkoop uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Persoonsgegevens die ik van een ander ontvang
Anderen die mij persoonsgegevens verstrekken (kunnen) zijn: mediabedrijven, communicatiebedrijven en (semi)-overheidsinstellingen. Zij verstrekken mij een naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Zo kan ik contact opnemen met de juiste persoon voor het maken van een afspraak voor een interview.

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien,
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen,
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
  • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Toestemming persoonsgegevens te verwerken.
Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Ik verwijder in dat geval uw gegevens, voor zover dit mogelijk is binnen de wet.

Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens
Vindt u dat uw rechten worden geschonden? Dan kunt u een klacht hierover indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van social media
Mijn website maakt gebruik van de volgende social media buttons: Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons verwijzen u door naar mijn account. Door het klikken op een button, stuurt u persoonsgegevens door naar deze social media. Het privacy beleid van de social media kunt u hier vinden:
Twitter: twitter.com/en/privacy
Facebook: nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Contactgegevens
Floor Bakhuys Roozeboom / Nieuwpoortkade 2a, 1055RX, Amsterdam / info[at]floorbakhuys.nl.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Uw verzoek tot inzage of ander verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

Aanpassen privacyverklaring
Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van mijn privacyverklaring staat op mijn website.